Algemene Voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Deze algemene voorwaarden toegangsbewijzen evenementen van Volendam Music B.V., MAS Management en NTK (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Volendam Music B.V., MAS Management, NTK en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Volendam Music B.V., MAS Management en NTK georganiseerd evenement bestelt of koopt (Klant). 

Deze Algemene Voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door Volendam Music B.V., MAS Management en NTK voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (Verkoopadres). 

1.2 Onder evenement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: (muziek)-uitvoeringen, opnames van (live) televisieprogramma’s, andersoortige manifestaties en evenementen in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt. 

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Volendam Music B.V., MAS Management, NTK en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Volendam Music B.V., MAS Management en NTK dan wel een door Volendam Music B.V., MAS Management en NTK ingeschakeld Verkoopadres bestelt of koopt. 

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Volendam Music B.V., MAS Management en NTK verstrekt document of een barcode. De barcode is een unieke code en kan eenmalig gescand worden.


2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.


2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Volendam Music B.V., MAS Management en NTK. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs dat als eerste wordt gescand bij aanvang van het evenement of die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang tot het evenement. Volendam Music B.V., MAS Management en NTK mogen ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. Volendam Music B.V., MAS Management en NTK zijn niet verplicht ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. 

De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt, is en blijft van het door Volendam Music B.V., MAS Management en NTK dan wel een door Volendam Music B.V., MAS Management en NTK ingeschakeld Verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.


2.6 Alleen aanschaf bij de door Volendam Music B.V., MAS Management en NTK  ingeschakelde Verkoopadressen of bij Volendam Music B.V., MAS Management en NTK zelf garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Klant verstrekt. Indien de Klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie (e-mail) kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Volendam Music B.V., MAS Management en NTK kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. 

2.8 Het toegangsbewijs kan niet worden geruild of ter restitutie worden aangeboden 

VERBOD DOORVERKOOP 

3.1 De Klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.

3.2 De Klant is jegens Volendam Music B.V., MAS Management en NTK gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan. 

3.3 De Klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Volendam Music B.V., MAS Management en NTK in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. 

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 

4.1 De Klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het orde personeel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen. 

4.3 De Klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Volendam Music B.V., MAS Management en NTK onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan bij wet en regelgeving aangewezen personen. 

4.4 Het is verboden professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement. 4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken. 

4.6 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen professioneel fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd. 

4.7 Indien de Klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
4.8 De Kant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Volendam Music B.V., MAS Management en NTK , de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden. In dat kader beseft de Klant zich dat tevens aanvullende voorwaarden of regelementen van de exploitant van de plaats waar van het evenement wordt gehouden van toepassing kunnen zijn (denk aan gebruik garderobe, kluisjes of consumptiemunten). 

RECHTEN VAN Volendam Music B.V., MAS Management en NTK

5.1 Bij overtreding door de Klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de in de artikelen 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden zijn Volendam Music B.V., MAS Management en NTK gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Volendam Music B.V., MAS Management en NTK al dan niet via een Verkoopadres, heeft voldaan. 

5.2 Volendam Music B.V., MAS Management en NTK behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Volendam Music B.V., MAS Management en NTK dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement. 

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Volendam Music B.V., MAS Management en NTK gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op schadevergoeding ten aanzien van enige schade die hij hierdoor lijdt. 

5.4 Volendam Music B.V., MAS Management en NTK behouden zich het recht om een toegangsbewijs te annuleren, in geval van (maar niet gelimiteerd tot): (i) verdenking van wederverkoop door de Klant of geleerdheid van de Klant aan een wederverkoper, (ii) verdenking van doorgeven van een pre-sale code aan derden door de Klant, (iii) verdenking dat de Klant meer dan het maximaal toegestaan aantal toegangsbewijzen bestelt. 

5.5 Volendam Music B.V., MAS Management en NTK zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames (Opnames) van het evenement te (laten) maken. Door het bezoeken van het evenement stemt de Klant er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijke opnames van hem worden gemaakt. Voor zover noodzakelijk, geeft de Klant Volendam Music B.V., MAS Management en NTK bij voorbaat – onvoorwaardelijke toestemming om de Opnames wereldwijd en onbeperkt te gebruiken en te exploiteren in de ruimste zin deze woords. Klanten die in de Opnames voorkomen kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.

OVERMACHT 

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziek- te en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden en verplichte maatregelen getroffen door de overheid vanwege covid of mutaties hiervan, hebben Volendam Music B.V., MAS Management en NTK het recht naar eigen inzicht het evenement te verschuiven naar een andere datum, het evenement te verplaatsen naar een andere locatie of het evenement te annuleren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd en/of locatie zal zijn. Hoewel Volendam Music B.V., MAS Management en NTK zullen proberen de Klant hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen middels digitale communicatie, media en socialmedia, kunnen Volendam Music B.V., MAS Management en NTK niet garanderen dat de Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden vóór de datum van het evenement. Klant is verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste contactgegevens bij het bestellen van het toegangsbewijs. Volendam Music B.V., MAS Management en NTK zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten die de Klant in dit kader heeft gemaakt. 

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Volendam Music B.V., MAS Management en NTK wordt geannuleerd, zijn zij uitsluitend verplicht de vergoeding die de Klant voor het toegangsbewijs aan Volendam Music B.V., MAS Management en NTK al dan niet via een Verkoopadres, heeft voldaan te restitueren. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een Verkoopadres, na overhandiging door de Klant aan dit Verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten).

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Volendam Music B.V., MAS Management en NTK wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de Klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een Verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die de Klant voor dit toegangsbewijs aan Volendam Music B.V., MAS Management en NTK, al dan niet via een Verkoopadres, heeft voldaan. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het Verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere da- tum kan de Klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het Verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste (nieuwe) datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerde- re datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een Verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten). Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. 

6.4 Indien het evenement op dezelfde datum als gevolg van of in verband met overmacht door Volendam Music B.V., MAS Management en NTK wordt verplaatst naar een andere locatie blijft het toegangsbewijs geldig voor de vervangende locatie waarop het evenement zal plaatsvinden. Er vindt geen restitutie plaats. Volendam Music B.V., MAS Management en NTK zijn verplicht de locatiewijziging tijdig te maken, zowel op de oorspronkelijke evenementlocatie als in de regionale media en voor zover bekend via sms en e-mail. 

AANSPRAKELIJKHEID 

7.1 Volendam Music B.V., MAS Management en NTK is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Volendam Music B.V., MAS Management en NTK toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Volendam Music B.V., MAS Management en NTK is verzekerd en maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd onder de verzekering van Volendam Music B.V., MAS Management en NTK Niet voor vergoeding in aanmerking komt: gevolgschade;
immateriële schade; en
schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Volendam Music B.V., MAS Management en NTK.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de Klant voor eigen risico, in die zin dat Volendam Music B.V., MAS Management en NTK geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. 

7.3 Volendam Music B.V., MAS Management en NTK zullen ernaar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. 

7.4 Volendam Music B.V., MAS Management en NTK zijn voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het program- ma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.


7.5 Volendam Music B.V., MAS Management en NTK zijn ook niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs. 

7.6 Volendam Music B.V., MAS Management en NTK aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de door de Klant bij derde partijen – anders dan de door Volendam Music B.V., MAS Management en NTK hun website vermelde officiële Verkoopadressen – verkregen toegangsbewijzen. Volendam Music B.V., MAS Management en NTK kunnen evenmin de echtheid hiervan garanderen. 

SLOTBEPALINGEN 

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Klant en Volendam Music B.V., MAS Management en NTK ontstaat is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Volendam Music B.V., MAS Management, NTK en de Klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

CONTACT 

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Volendam Music BV.

Volendam Music BV
Postbus 100
1130AC Volendam
0299 36 54 51
info@volendammusicbv.nl
Kvk no. 36005828